Page images
PDF
EPUB

in marmore apud Reines. Inscr. I, 240. Unde facile patet , cur ibi & æditui fuerint, qualis ille ÆDITUUS SEPUL.SERG.FAMILIÆ, qui ÆDITUAVIT ANN. XII. Reines. Infcr. claf. v.53. itemque cur itum, ambituin, adituin sepulcris suis ftipulati sint veteres , ad coronandum , facrificandum , vefcendum , quales formulæ funt apud Grut. p. DLX. s.p. DCCCLXIV, 2.p. DCLXII. S.P. MLXXXI. 1. cur item & eam legem fepulcris additam reperiamus, ut fi quis ibi furtum feciffet, perinde obligatus fit, ac fi facrilegium comnififfet. Grut. p. MLXXXVI, 1o. Denique ut hanc descriptionem sepulcrorum abfolvamus , obfervamus & extra ea quædam fuiffe, quæ ad illa referebantur, veluti hortos, adificia , tabernas , maceriøs , Scalaria , & in primis unstrina , quamvis ea monimentis suis adplicari , quidam vetuerint , Grut. Inscr. Po DCLVI. 3. p. DCCLV. 4. p. MXLIV. 7. 8.

V. Jam ergo non eft quod miremur, reli- V. Cur ! giofa habita fuiffe fepulcra quælibet. Dedica-illareli. ta enim erant Diis Manibus vel Diis inferis. giofa ha

, Discimus hoc ex ipsis monimentis, in quibus frequentiffimæ funt formulæ; D. M. vel D. M. S. id eft DIS MANIBUS SACRUM vel DIS. INFERIS MANIBUS SACRUM. Jac. Gua ther. de jure Manium III. 1. Iinino & propter eosdem Manes confecrata dicebantur fe. pulcra. Gruter. Infcript. p. IɔcCCLXVII. 5.

HÆC. ÆDIFICIA. PROPRIA.
COMPARATA. FACTA.
DICATAQ. SUNT. MONIMENTI.
SIVE, SEPULCRUM EST. ET.

OLLA

$ 5

OLLARUM. QUÆ. IN. HIS. EDIFI

CIIS,
INSUNT. ET, CONSECRATÆ. SUNT.

RELIGIONISQ. EARUM. CAUSSA.. Confecrationis fepulcri mentio etiam fit apud eumdein Grut. p. DCCCLXII, s. o po DCCCVII, 12. Nec raro monimenta LOCA SACRA adpellan:ur apud Gruter. pe DCCC. 9. Po DCCCCXXXIV, 4. p. DCCCCLVI, 8. Nec ipfum tantum fpatium, quo cadaver concludebatur, occupabat religio, fed & aliquam vicinæ areæ partem, cujus ambitum non fofum in moniinentis designabant, hoc modo IN FR. P. X. IN. AGR. P. XX. id eft, in fronte pedes X. in agrum pedes XX. Horat. Sern. 1, 8. v. 12. fed & maceriis murifque includebant, ac erudite docet Briffon. Antiq. Rom. III, 15. do 16. p. 36. fequ. Exempla funt apud Reines. Infir. Clafl.VIII, 75. XII, 37. 69. 70. Ceterum ob hanc religionem corpora femel illata fepulcro tolli non poterant , nisi impetrata a Pontificibus vel principe venia L. 1.1.8.6 33. pr. D. L. 14. C. de religiofe vel in provinciis a Præfide L. 1. C. de religios. Exempla exftant apud Plin. Epift. x. ut & apud Grut. Infir. po 15!xxviii. ubi RELIQUIÆ TRAJECTÆ dicuntur III. NON. FEBR. EX. PERMISS. COLLEGII PONTIFICUM PLACITO FACTO. Imino ne refici quidein inonimentum poterat , fine permiflu Pontificum , nifi id ita fieri poffet, ut reliquiæ non tangerentur. L. 44. S. 1. D. de religios. Id quod etiain ex marmore conftat apud Gruter. p. IaXVIII, 4. unmo nec corpus. in alia arca poterat cole

Loca

)

locari , nisi volente principe. Gruter. pag.
DCVII, 1.

VI. Multo minus ergo fepulcra erant in VI. An commercio vel doininio. 7. 12. §. 1. D. de re- vendi ligios. quamvis ipsum jus inferendi mortuum potuc. in aliuin transferri quocumque titulo poffet.

rint?
L. 14.C. delegar. Si locus religiofus ædificiis
junctus erat, vendi non poterant cum ædificiis :
at ædificia seorfim vendi poterat, licet con-
juncta essent loco religioso, id quod ex infi.
gni fententia lata a Senecione Subpræfecto
Claflis Misenenfis, & a se in lucem protracta
probat Jac. Cujac. Obser. XVIII, 32. id quod
tamen vix intelligendum putaverim de vineis,
ædificiis, agris, quæ ponnunquam fepulcris
adnecti solebant ad eorum tutelam . Cujus
rei permulta exempla funt apud Grut. Infor.
po DCXVII, 7. p. DCCCII, 8. pag. CCXVII, s.
p. DCCLIII, 4. p. DCXXIII, 8.p. DCXXXVI, 12.
P. CGCXCIX, 1. & Reinef. Infcr.V1,112. Quum
vero nihilominus jus inferendi quodammo-
do in commercio effet ; facile intelligimus ,

cur caverint veteres in monimentis fuis,
- Sepulcrum mutaretur, neve veniret, neve dona.
retur, 'neve pignori obligaretur, neve de nomi-
ne exiret familiæ , nec ullo modo abalienare.
tur. Grut. Infcr. p. DCCLXII, 5.p. DCCCIX,
2. comminati etiam poenam, fifco inferendain,
iis, qui secus facturi effen. Grut.p.DCCCLXI,
13. Reines. Infcr. Claff:1, 43. Selden. de Syne-
dr. Ebr. 1, s. Aliquando tamen & divisa fe-
pulcra legiinus, eoque pertinet for nula: IN
PARTE DIMIDIA SUA , apud Grut. in-
for. pag. DCLXXII, 14. pag. DCCLXXII, i.

S 6

pag.

ne

[ocr errors][merged small]

Rag. DCCCCXLVI, 5. & Reines. Infor. Claf

IX, 38. 39.
VII. Erāt VII. Ceterum ea fepulcra vel FAMILIA-
vel fami; RIA erant, vel HEREDITARIA, L. 6. 2. 7.
heredita- D. de religindo ego fumt. fun, quibus tamen
sia, vel nos addimus tertium genus eorum , quæ
neutrius
jaris,

NEUTRIUS JURIS erant . FAMILIARIA
tiniversæ familiæ patebant, non autem here-
dibus extraneis . Unde formulæ in vetustis
inarmoribus : HOC MONIMENTUM EX.
TERUM NOV SEQUETUR , NISI DE
NOMINE UTRORUMQUE, POST OBI-
TUM NOSTRUM CORPUS EXTRA-
NEUM INFERRE NE LICEAT , NE DS
FAMILIA EXEAT, aliæque fimiles .
Grut. Infcr. pag. DXCIV, 2. p. DXXIII, s. p.
DCCCLXXXI, 9. Aliquando & libertis &
libertabus fimul jus inferendi indulgebatur
maxime fi ad exfruendum tuendunque se-
pulcrum aliquid contulissent, cujus rei exein-
pla sunt apud Gruter. Inc. p. DCCCCXLV,
10. f. DCCCLIV, 2. velli in nomine patrono.
pu:n permanfissent , cu cavetur apud eum.
dein Infcr. p. DCXXXVIII. 4. Si qui tamen
ex libertis libertabusve male de patronis
meruerant ; iis locum denegare folebant in
sepulcro familix. Sic apud Gruter. Infcript.
p. DCCCXLIV, 4. aliquis inonimentum po-
Luit SIBI ET SUIS, LIBERTIS LIBERTA.
BUSQUE POSTERISQUE EORUM, EX-
CEPTO HERMETE LIB. QUEM VERO
PROPTER DELICTA SUA ADITUM ,
AMBITUM, ULLUMVE ACCESSUM
HABERE IN HOC MONUMENTO, vetat.

[ocr errors]

Albi ترمز

Alibi p. DCCCLXII. s. excipitur SECUNDINA LIBERTA IMPIA ADVERSUS CÆCILIANUM FELICEM , PATRONUM SUUM. Alia & a familiaribus diversa erano fepulcra HEREDITARIA , quæ omnes heredes , etiam extraneos sequebantur . Id quod indicare solebant formulis : H. M. H. S. id eft , HOC MONIMENTUM HERE. DES SEQUITUR. VEL: HUJUS MONUMENTI VEL SEPULCRI JUS AD HEREDES EJUS PERTINET PROPORTIONIBUS, QUA QUIS TESTAMENTO EJUS SCRIPTUS EST, Gruter. p. DCCCLVI. 7. p. DCCCLXXI. 8. Denique quædam fepulCr2 NEUTRIUS JURIS, & nec familiaria, nec hereditaria elle dixinus . Modo enim sibi tantum conditorium parabant, modo sibi & conjugi, inodo fibi & fuis, qui in poteftate futuri fint, Grut. Infcr. p. DCCCXCIII, 4. modo diserte cayebant , ne quos inferri liceret , nifi quorum nomina faipta fint & quibus conditor ejus sepulcri diserte caverit, Grut. p. DCCCCXC, 2, VIII. Divini quodamn:nodo juris habeban. III. Res

fan& tur etiam res SANCTÆ, quales erant muri , non modo Romani , fed & omnes circa alia oppida: Feft. voce religiofus. L. 8. S. 2. D. hoc t. & ex Caji fententia , etiam portæ. Aft Plutarch. Quaft. Rom. XXVI, muros quidem , non vero portas , fanétos elle ait. Quam controversiain facile & sine pulveris jactu , componas . Sancta res dicitur vel ob sanctionein , qua res ita munita eft, ut violari impune haud poffit ; Fest. voce

fan

« PreviousContinue »