Page images
PDF
EPUB

deret, quareus ; quumque & Hispaniarum duce provinciæ eflent constitutæ, quintus & fextus additi funt, qui inter fe provincias sortiri folebant. Liv. XXVII, 36. XXXIV, 55. Poftea coeperunt & consulibus, fi quando gravius immineret bellum; provinciæ decerri, unde aliæ provinciæ pratoria erant, aliæ confulares. Liv. VIII, 2 2. XLV, 17. ex quibus locis patet , coll. tunc vel inter fe comparasle provincias, vel fortitos effe. Conf. Liv. XXXIV, 35. Solebant tamen aliquando provinciæ nec comparari , nec forte , sed judicio senatus populive, decer.. ni confulibus, ceu docent exempla apud Liv. XXXVII, 1. XXX, 27. XXXV, 20. Nonnun. quam utrisque prorogari folebat imperiun: & tunc Propratores vel Proconfules dicebantur, (s) quorum illi sex lictoribus totidemque fecuribus, hi duodecim utebantur. Qua de re Appian.Syriac.p.95. E'g'átartas HELEWENT ON

spole (y) Ita fefe res habuit , temporibus antiquiffimis: primusque Coff. cui ita prorogatum imperium eft Q: Publilius Philo. Liv. VIII, 26. Idem poftea tæpius factum elle docent exempla apud Liv.XXIX,13. XXXV,1.& alibi. Deinde & ii procoll. dici caperunt & proprærores qui nullis antea geftis magiftratibus , ad bellum gerendum miffi funt in provinciam. Qualis procor, fuit P. Cornelius Scipio. Liv. XXVI, 19. Proprætor C. O&avius Cic. Philip. XI. 19. Suet. Ołtav. X. Poftea invaluit, ut quorannis antequam novi Cofl. & Præcores delignarentur , provinciæ duæ confulibus , & re: liquæ Prætoribus futuris decernerentur , quas illi delignaci vel sortirentur, vel inter se compararent, ut finito magistratu in eas proficiscerentur. Sigon. de ant. jure prov. Il, 1. p. 135.

spetuzās Ei spatią šs autoé riadcov éco
πελέκας, "τι και υπάτων δώδεκα πελέκεστ,
και δυο δεκα άβδοις, ώασερ οι πάλαι βασιλάς,
χρωμίων, το ήμισυτης αξιώσεως έσι τοις τοις
τρατηγούς και τα ημιπα σαράσημα. Αλ omnes
miserunt propratores cum senis fecuribus, quim
confules duodenis fecuribus totidemque fafcibus ,
ut olim Reges, utuntur. Pratores autem, ut
insignia confulum dimidiata, ita dignitatis quo-
que ac poteftatis habent dimidium. Add. Plus
tarch. vit. Paulli p. 256.
CVI. Poftquam provincias cum Senatu di-

CVI. Now visit Auguftus : alia fenfim in ufu effe coeperunt ya maginomina. Nam quos Senatus inittebat Præfides , ftratuum in procof. veteri vocabulo adpellati: quos Im- Cialium peratores, ii variis deinde nominibus nuncu- nomina

fub Imo pati , Legati Aug.proconfule vel propratore , Prbo

peratorifelli Auguftales, Legati Calarum, Præfides, Pro-bus. curatores Cafarum, Confulares, Correctores, Juridici, quales aliquando in Italia & Alexandriæ Sex. Rufo Romani judices, Straboni Libro XIII. Arnardótur dicti , qui in minores quafdam provincias Procura toros C&farum ivere, vel Ram tionales & Catholici, de quibus diximus in Pan. P. 1. 9. 231. de quibus omnibus legi merentur Dio Call. LIII. Guido Panciroll. not. Imp. Orient. CLV. Jac. Guther. de offic. Dom. Aug. 1, 1. feq. Aliis etiam fub Imperatoribus uti coepe runt insignibus. Consulares fasces : præsides præterea vexilia habuere, quæ vultuin princi. pis præferebant. L. 1. C. Theod. de consul. doo prasiil. & ibi Jac. Gothofred. L. 4. C. de injur. CVII. Imperium præfidibus initio lege cu- Quis e

CVII. riata dabat populus : Cic.de lege agrar. 11, 32. jusmodi

magistrao pro

tus coftis tuerit?

[ocr errors]

provincias ipsas decernebat Senatus , cujus etiam erat, statuere , quas consulares, quas prætorias esse vellet, quamvis plerumque eam teneret rationein ut eas , in quibus tumultuari , aut quas ab hoftibus vicinis tentari intelligeret , Confulibus ; quietas vero & pacificas Prætoribus decerneret , qui deinde eas inter fe vel fortiebantur , vel comparabant. Sigon, l. c. II, 1. p. 225. Id jus deinde veluti poftliminio recepit Senatus , lege Sempronia, de provinciis decernendis, lata a C. Sempronio Graccho, Q. Cæcilio & T. Quinctio Coff. anno U. C. DCXXX. Cic. pro domo sua Cap. IX. de provinc. conful. c. 11. Agrar. II, 12. quum L. Calpurnius Piso Trib. plebis paullo ante anno DCIV. nova quædam lege fua invexisset. Extremis reip. temporibus, & labente vetere disciplina', multa contra morem majorum excogitarunt Sulla, Marius , Pompejus, Crassus, Cæsar , Antonius, quæ accurate sate satis refert Sigon. I. c. donec Auguftus , ut dixi , provincias cum Senatu populoque Romano partitus est.

(s) Dio Cali. 1.c. CVIII. CVIII. Ituris in provincias Præsidibus manQuomo

data do orniati?

Is) Hinc difcrimen inter provincias populares vel

publicas de cafarum. Sed fæpe harum provinciarum fa&a eft permutatio . Publicas pleraf. que ad se rapuit Claudius : quas deinde Senatui sub imperii initia reftituit Nero. Tacit. Ann. XIII, 4. Sub Trajano eriam Bithynia cum aliis 2 Senatu ad Imperatores translata eft. H. Noris, Cenotaph. Pifan. p. 207. Poftremo omnes provincias ad se rapuere Principes , nihilque Senatui reliquum fuit, ulimis imperii temporibus,

data dabat Senatus , quantum pecuniæ, quantum exercitum habiturus sit, quod ftipendium euin dare, quantum viaticum capere operteret; & hoc S. C.præsides, ipsæque provinciæ ORNARI dicebantur. De quo ritu plura tradunt If. Casaubonus & Torrent, ad Suet. Cas. xvII. Sigon. de ant. jure provinc, H, 1.p.142. feq.

CIX. In coinitacu Præsiduin erant Legati, CIX.Quo tribuni militum, centuriones, præfecti , decu- uli fint: riones , aliique militarium operum rationumque adjutores: præterea vero scribæ, accenfi, præcones, lictores, interpretes, tabellarii, a ruspices, cubicularii, medici, &, quæ quotidianæ vitæ prope focia fuit juvenum cohors, quæ cohors prætoria, & quafi prætoria dicta eft, in quem numerum etiam referendi contubernales. Sigon. h. t. Cap. II, p. 149. Legatos Præsidi aut Senatus dabat, aut hujus permiflu adsciscebat Præses, aut plebs , lata lege , extra ordinem defignabat. Cic. Vatin. XV. Nep. Ata tic. vi. Et hi funt 7őrineuvos meus omlos, de quibus 1. Petr. 11, 54. Numerus eorum non unus idemque semper fuit. Q. Cicero tres secum legatos habuit in Asia, Marco fratri in Ciliciam eunti quatuor ; Q. Pompejo quindecim adfuerunt. Quamyis vero & ipfi Legati lietoribus & fascibus uterentur; Liv. XIX, 9. non tamen nisi mandatan jurisdictionem habebant,

, quæ quanta elle potuerir, ex tit. ff.de officio ejus, cui mandata jurifdeEtio conftat, & egregie, suo more, disquirit Ger. Nood. de Jurisd. II, 7. p. 161. Unde Cæsar de Bell. Civ. III, 5 1. Alia funt legati partes, alis imperatoris: Alter omnia agere ad prafcriptum : alter

libere ad fummam rerum confulere debet. Idem de Bello Cic. II, 17. officium legati fiducia riam dicit operam obtinere. Reliquorum, qui in comitatu præsidum fuere , veluti tribunorum, centurionum, præfectorum, scribarum', medicoruin, accensorum , haruspicum , præconum, (Vid. Liv. XLII, 49. Cic. Verrin. 11, 10.) & hujus generis aliorum miniftrorum , quænain fuerint officia, ex ipfa veteris rei militaris ac judiciorum ratione facile colligitur. De folis contubernalibus addendun: , fuille ita adpellæos adolescentes, qui percipiendæ rei militaris & provinciæ cognofcendæ causa præsides in provinciain erant sequuti, Cic.pro Cæl. xxx. & pro Planc. XI. Ex toto vero illo provinciali comitatu libera adhuc republica exsulabant feminæ , quas ab Augufti demum teinporibus (1) duci cæpiffe in provincias, palain eft. Hinc M. Seneca Controv. Lib. iv. laudat Flaminiuin, quod exiturus in provinciam, uxorem a porta dimiferit. Aft poftquan Auguftus quibusdam , quamvis gravate, id con

celle(1) De ipso quidem Augusto Sueton.Octav.XXIV.

Difciplinam feveriffime rexit, ne Legatorum quidem cuiquam, nisi gravate, hibernisque demum menfibus , permifit uxorem inter vifire. Tiberium quoque fimile quid sanxifle, patet ex L. 14. D. de offic. procos. Sed non diu hæc antiquæ disciplinæ mansit cuftodia , ex quo ipse Auguftus Liviam , Germanicus Agrippinan in provincias duxerat, Cautum carnen fuerat SC. anno U. C. 1°CCLXII. Cotra & Messalla Coff. ur fi uxor aliquid deliquerit in comicaru Præfidis, ab ipfo marito racio & vindicta exigeretur. L. 4. S. 2. D. de offic. procof.

« PreviousContinue »