Page images
PDF
EPUB

LXVI.

1, 15. Ezech. Spanh. Orb. Rom. II, 22. p. 153. Unde & leges illas de ambitu fuo ævo ideo obfoleyifle fatetur Modeftinus L. I. D. ad Leg.Jul. de ambitu: quin ad curam principis magistratuum

creario pertineat, non ad populi favorem. Jus hono.

LXVI. Quintum jus civium Romanorum tum & fuit jus HONORUM five magiftratuum, five quidem facerdotiorum , quippe quos nemo nisi civis Ra ciorum, manus gerere poterat. Si quis enim civitatis

expers honores ad se rapuiffet; re comperta, honorurn gradum cum toto civitatis jure amittebat, ut docet exemplum M. Perpennæ, apud -Valer. Max. III, 4. 5. (a) Honores partim in facerdotiis, partim in magiftratibus erant positi. Utrique ex instituto Romuli proprii erant pa

triciorum quia voluerat Romulus ispão Tôs mateidas rjúpav, ut de facra curarent, do magistratus gererent patricii. Dionyf. Hal. II. p. 87. Ejectis regibus , post multas lives tum facerdotia, tum magiftratus sensim coeperunt cu plebe communicari. Et facerdotia quidem paEriciis eripuit Lex Ogulnia, de qua fusius Liv. X; 6. Manferunt tamen patricii in poffeffione

ali

quædam prifci ritus exhiberi videretur, prodeuntes renunciabantur. Et hinc intelligitur , quænam finc illa comitia consularia , quorum fub Iinperatoribus etiam fit mentio apud Suecon. Vitell. xi. Vefpaf. V. Domitian. X. Add. Ez.

Spanh. Orb. Rom. II. 22. p. 154. (a) Non tamen a&a ejusmodi magistratus , jure haud fa&i , rescindebantur , ur paret exemplo Barbarii Philippi Præcoris L. 3. D. de offic. Pretor. De quo memorabili exemplo exftat fingularis viri eximii, Jac. Gothofredi Dissertatio, quam de Electione Magiftratus inhabilis inscriplit.

num

[ocr errors]

aliquot facerdotiorum, quæ nunquam a plea bejis funt gesta, veluti Regis sacrorum, Flaminum majorum

Saliorum Palatinorum , Potitorum, Pinariorum, Lupercorum , Curio

non autem Virginum Veftalium , uti fibi persuadet Paull. Merula de Leg. Rom. ll, HI. Virgines enin Veftæ etiam ex gentibus Manilia , Terentia , Colia , plebejis captas effe , ex marmoribus apud Grut. Infcr. p. CCCX, 2. S. CCCXII, 3. patet. Quin Dio Call. Lib. LIV. refert , demum in Veftæ atrium admiffas seġ it étendutépa geglunpolias , ex libertinis parentibus natas. Id quod lege quadam Papia inyectum effe ex Gellii Nolt. Atr. 1, 12. docuimus in Comment, ad Leg. Juli bo Pap. Popp. Lib. I. Cap. I. Reliqui etiam Lacerdotes partim e patriciis , partim e plebejis creati sunt. Cic. pro domo xiv. Et primis quidem temporibus rex facrificulus centuriatis : flamines curiati reliqui facerdotes a collegis cooptati . Liv. XL, 42. Poftea C. Licinius Crafus Trib. pl. legem tulit , qua cooptatio collegiorum ad populi beneficium transferretur , quam tamen dissuasit Lælius . Cic. Lal. xxv. Poft hunc etiam Cn. Domitius Ahenobardus Trib. pl. anno lɔcl. jus subrogandorum facerdotum a collegiis ad populum tranftulit, ita quidem ut qui a tribubus esset electus , is a collegio cooptaretur uti docent Sueton. Neron. 11. Cicero Agrar. 11, 7. Collegiis arbitrium cooptandi denuo reftituit L. Sulla : Afcon. Pædian, in Cic. Divin. Verr. p. 175.9. aft anno IɔCLXXXIX. legem Domitiam reduxit T. Arius Labienus :

Dio XXXVII

. p. 46. eamdem abrogavit M. Antonius teste Dione Caffio XLIV.fin. ac tertia vice restituit Pansa, ut patet ex Cic. Epift.

ad Brut. V. Adde Manut. de Legibus II. LXVII.

LXVII. Idein pæne de magiftratibus obEt magi- servandum . Omnes initio penes patricios Aratuú. erant ex instituco Romuli, Dionyf. Hal. II.

pag. 83. Ejectis regibus , idem aliquamdiu placuit, Aft paullo post Tributios ac Ædiles plebis plebs extorfit, qui non poterant per legem facratam nisi e plebe creari. Liv. IV, 256 Deinde & Consulum alter plebejus creari coepit, primusque e plebe conful factus est L. Sextius anno CCCLXXXIX. Liv. VI. extr. Immo aliquando uterque consulum plebejus fuit , quod quando primum contigerit, patet ex Liv. XXVII. 31. Quumque in redhoftimentum communicati fecum consulatus plebs novos magistralus patricios, puta præturam & Ædilitatem curulem concederet patribus; paullo post hi quoque communes patriciis & plebejis elle coeperunt , primusque e plebe prætor creatus eft P. Publilius Philo. Liv. VIII, 15. Adiles autem , verecundia impofita fenatui, ftatim fequente anno, alterius vicibus ex plebe creari , & poftea id promiscuum effe coepit. Liv. VII, 1. Poftremo omnes omnino magiftratus cum plebejis sunt communicati, veluti Dictatura, Liv. VII, 17. Cenfura, Liv. VII, 22. Quæftura, Liv. IV, 43. don 54. adeoque omnes honores patuere plebejis , præterquam dignitas Interregis , quam tanquam propriam poffeffionem semper retinue. runt patricii. Cicero pre Domo XIV.

LXVIII.

LXVIII. Sub Imperatoribus alia plane cce- LXVIT.. pit efle rerum facies. Nam quod ad facerdo- Quomotia attinet, jus ea conferendi ad se rapiebant do facelo Principes, fiquidern Senatus, tefte Dione Cal- ledi fub fio Hist. LI. p. 457. inter alia Augusto id quo- Imperaque concefferat, ut sacerdotes, quotcumque

toribus ? vellet, neglecto etiam numero antiquitus re. cepto, constitueret. Unde Drusus Germanicus in vetere numo dicitur SACERD. COO. PT. IN OMNI COL. SUPRA NUMER. S. C. Eodem modo & alias dignitates fæpe solis Principum codicillis datur teftis eft vetus Infcriptio apud Gruter, p. CCC. LATER ANO. ET. RUFINO. COS.

SUPER. NUMERUM.
COOPTATUS. EX. S. C.
M. AURELIUS ANTONINUS.

CÆS. DESTINATUS.
Uti ergo hic consul; fic & facerdotes facti funt
codicillis, unde & codicillares dicti, de qui-
bus Lamprid. Alex. Sev. XLIX. Add. L. 43. C.
Theod. de Decurion. L. 12. C. de dignit.

LXIX. Ad magiftratus denique quod attinet , eos quoque suo arbitrio creabant Princi. LXIX. pes, eaque dignitate non solum Romanos, fed de creati & exteros ornabant, qualis procul dubio fuit magiftraille Herodes Atticus Consul, de quo copiofius agit Ez. Spanh. Orb. Rom. II, 22. p. 155.Talis eciam Soæinus Rex Armeniæ, qui a Vologæso pulsus Romam confugerat, mutato que noinine dictus M. Aurelius Soæmus Consul ordinarius fuit anno U.C. DOCCCXV. cum L. Papirio Aliano Phot. Biblioth. Cod. XCIV. Reines. Comm. ad infcript. p. 219. Mitto Dio

tus

nem Cassium, Polemonem, aliofque confules peregrinos. In primis vero post constitutio. nem illam Antonini Caracallæ adeo promifcue ad fuminos honores evecti sunt Romani, Itali, exteri, ut ne barbaris quidem ac peregrinis, qui orbem Romanum jam ab aliquo tempore compleverant, via ad' honores interclusa videretur. Unde uti Roma Bap Bapay of xntnehov, barbarorum domicilium dicitur Zofmo IV, 59. ita non mirum ibi consulares fasces aliasque dignitates demum & cum barbaris & peregrinis coinmunicatas. Nazar, in Panegyr. Constant. Aug. dicto : Senfifti Roma tandem te arcem omnium gentium terrarum efle reginam, quum ex omnibus provinciis optimates viros cum rin rua pignoraveris, ut Senatus dignitas non ne. mine , quam re effer illuftrior, quum ex totius orbis flore constaret . Aristides de Roma p. 372. Ζώνος δεεις, άσις' αρχής και πίσως άξιος anóp. Peregrinus habetur nemo, qui vir fit dignus magiftratu aut fide. Denique Rutilius Numatian. Itiner. I. v. 13.

Religiosa pater peregrina curia laudi,

Nec purat externos, quos decer efe fuos. Ordinis imperio collegarumque fruuntur Et partem Genii , quem venerantur ,

habent. Vid. Spanhem. Orb. Rom. II, 22. p. 157.

LXX. Ultimum efto JUS SACRORUM, facrort, quod & ipfum juribus civitatis Romanæ adnucum pu. merandum eft . Sacra Romanorum omnia , blicoru. aut publica erant, aut privata. Publica, cen

sente Felto voce publica p. 385. erant ea, qua pa blico sumou pro populo fiebant: privata , qua pro

« PreviousContinue »