Page images
PDF
EPUB

XXXVI. Poftea Bafilius Mace 7 novam XXXVI. collectionem instituit, desiderans i Justinia. Deinde neo corpore brevitatem , perfpicuitatem or- lešio té dinemque concinnum. Cedren. 1 val. p.568. tata a Ba

Gilio. Leon. Imper. proæm. ad bafilica, Sed morte præventus non nisi epitomen edidit codicis Justinianei, quam 7pó xexpor XS vórcy adpellavit. Periit hoc opus præter fragmenta quedam de nuptiis. Jo Leuncl. Jur. Greco Rom. Lib. II. p. 86. aliudque apud Baron. Ann. DCCCXXVI. n. XII.

XXXVII. In labore illo Bafilio , idem qui XXXVII. in imperio successic Leo, filius , inligni rerum Et Leone. scientia copš vel procépe cognomen adeptus. Εt is quidem edidit βασιλικα νομιμα , vel SeateEHS Barlaixas ex pandectis & codice , omiflis tamen jureconsultorlun & Imperatorum nominibus, compilata. Suares 1.c.

XXXVIII. Denique Constantinus Porphy- XXXVIIT rogenneta, frater Leonis natu minor edidit re

Conftan. petitam Baginexão prælectionem , quæ & Tpc tino Pore χαρον μέγα, ut & το πλάτος των νομων nec non PhyroTualetos absolute appellatur. Et hæc ipfa funt Unde nailla Baone, quorum libros XXVIII, XXIX, tum opus XXX, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, edidit barni. Gentianus Hervetus . Parif. cíɔlɔLXII. Librum xãv LX, Jac. Cujacius, utraque conjunctim fub titulo Bearnixãr drat ECT Dionyf. Gothofredus Hanov. 1606. fol. Lib. XXXVIII. & XXXIX. ex Cujacii fchedis emisit Car. Labbæus Parif. clɔlɔcix. Integra Belorhexia (i) Græca & La

B, 2

tina

Nec AON

(i) Libriramen XIX. XXXI. XXXII. XXXIII. XXXIV.XXXV.XXXVI.XXXVII.XXXVIII,

tina debemus Car. Annib. Fabrotto, qui ea

publicavit Parif. 1607.f. Tomis VII. XXXTX. XXXIX. Succellere variæ epitomæ , quales Variæ epitoma

sunt I. ) póXHpov jeixe por ab iisdem Imperainde con- toribus confectum, quod & exagg ñ ng éwideopo fe&a.

IwTEMY nomine venit.(k) II.) Index vousxây ł souffpor per alphabeti seriem digestus, a Jo. Sambuco Pannonio Tarenti repertus & fub titulo expoñs Bannexñs editus a Jo. Leunclavio Bafil.1576. Auctor fertur Romanus Lacapenus. Vid. Cujac. Obs. XVIII, 37. III.) Mich. Attaliotæ , judicis & Procof. Tomus feu apaguetixwtempore Michaelis Ducæ compilata. 2)IV.) Michaelis Psellisynopsis, qua jus compendiariú versibus politicis complexus est. (m) V.) apó

Херот XLIII. XLIV. XLIX. & LIX. non sune autheorici, fed a Fabrotio ex Synopsi Bronterar, & Theodoro Hermopolica, Conftant, Harmenopulo & Cujacii Commentariis utcunque compilati. Forfan ii etiamnum in bib'iotheca quadanı latitant. Ita ominabar secundam edi. tionem quum pararem. Vatem me fuiffe haud vanum , nuper demum intellexi Amitelodami ex V. A. Corn. a Byukershoeck, qui fe bonam horum partem 2 juvene nobili, Parifiis redeunte nactum referebat. Graiulamar fæculo hunc chesaurum, maxime si obftetricias viri do&if

fimi manus experierur. (k) Ejus titulos priores XXVIII, exhibet Jo. Leun

clau.jur. Græco Rom. Tom. II. p. 79. Conf. Lam* bec. bibl. Vind.lib.v.p. 162. Lib.vi.p.24.25. (1) Edidit illud πόνυμα fub titulo σώοψκ ώσανε

owó few's Jo. Leunclav. Tom. II. p. 1.
(m) Prodiit ea fynopsis cum aliis quibusdam

Mich. Pieli opufculis cura Franca Bosqueti
Paris. 1632. 8.

zapov Constantini Harmenopoli , qui circa annum clɔ cccxLv. foruit (n) ex Basilicis contractum, & nuncupatum džábi Brov. Ei non abfimile VI. Antiochi Balsamonis apóXHpov, & fi qua funt hujus generis alia.

XL. Denique Turcæ , captá Constantino-XL. Finis poli, & Græcorum imperio , & juris Roma- juris ju; ni in oriente studio finem fecerunt, dubium- in orienque eft , an in Turcicis dicasteriis quædam te. juris Justinianei reliquiæ ferventur Vid. Groenevveg. ad procem. Inftit. num. I. Feltmann , ad L. 22. S. 3. D. de orig. jur. Pagenstech. Scilim. Manip. 2. pag. 1os. Leonis certe novellas hodienum in Græcia non extra usum effe , patet ex Christ. Angeli de statu eccl. Grace P. 112.89 115. & obfervavit id Bynkersh. Obf. IV, 1. p. 385.

XLI. At in occidente a fæculo XII. ma- XLI.Bjus gis magisque in academias & fora irrepere incremecoepit jus Justinianeum , cujus tot ex eo tem-cidente. pore prodierunt editiones , glossa, coinmentarii , paratitla , systemata , compendia , ut eorum mole & multitudine laboremus.

XLII. Quun Justinianus S. 3. hujus proce- XLII. Ra. mii& §. 2. fequentis tituli nonnulla quoque de tio vete: docendæ discendæque jurisprudentiæ ratione &andi jus moneat; licebit & nobis ea de re ex antiqui- civile. tatibus differere. Juris scientiam olim in latenti habebant patricii, (o) nec temere fole

B 3

baut (n) Edicus eft Harmenopolus Græcæ & Latine

cum notis Jo. Merceri & Dionysii Gothofre

di Gen. 1987. 4. (0) Hinc eft quod jureconsulti adpellantur

XLIII.

bant quemquam, nisi sui ordinis, hisce facris initiare. Cicero de offic. ll, 19. Cum multa preclara majorum, tum quod optime constituti juris civilis fummo femper in honore fuit cognitio arque interpretatio . Quam quidem ante hanc confus fionem temporum in POSSESSIONE SUA PRINCIPES rerinuerunt: nunc ut honoris, ur omnis dignitatis gradus , fit hujus scienria fplendor deletus eft. Addi poterit ejufdem Ciceronis Oratio pro Murena XII. & de Oratore 1, 41. Et videtur fane antiquiffimis temporibus jurifprudentia veluti traditione quadam conservaia inter patricios, usu magis quam institutione addisci confueviffe. Quod non difficile erat in ranta Romanaruin legum paucitate.

XLIII. Primus veterum hanc consuetudiMetho- nem mitigavit Tiberius Coruncanius, primus dus eorti. dem tra

e plebe Pontifex Maximus, anno V. C. Iɔ. dendi ju. Is enim odio patriciorum juris cognitionem, risprude. quam alii in latenti habuerunt, paullo amplius

divulgavit, & difcentibus se dare cæpit. 1. 2.
$.35. D. de 0.J. Ejus Exemplum deinde fequuti
suntalii, veluti Q. Mutius Scævola , C. Aqui-
lius Gallus, L. Lucilius Balbus, T. Juventius ,
Q. Cornelius Maximus, & inprimis Servius
Sulpicius, quoruin ex ædibus , tamquain ex

equo principes civitatis . Cujac. ad Pompon. L. 2. S.35. D. de Orig. jur. p. 1188. maximique viri, Pompon. d. L. 2. S. 35. Hinc illa mucii objurgacio: Turpe elle patricio a nobili,

cauffas ,oranti , jus , in quo versaretur, ignorare. L. 2. S. 43. eod. Conf. G. Schubart. de fatis Jurisp. Ron. Ex. I, 16. p. 28.

tiam.

equo Trojano , magna præftantissimorum jureconsultorun frequentia prodiit. Quum ve. ro hi omnes ampliffimos in urbe honores gesferint ; facile eft ad existimandum, eos non fcholas aperuifle, aut levi didactro invitatos fubfellia pofuiffe difcentibus. Sed solebant, quum de jure consulentibus refponderent, admittere juvenes , qui audirent, notarentque responsa, rationemque tradendi atque interpretandi juris , adeoque una opera & consulentibus & discentibus satisfacere. Cicero in Oratore ad Brut. XLI. Jus civile docere , femper pulchrum fuit, hominumque clariffimorum difcipulis floruerunt domus. Et paucis interjectis: Alteros respondentes audire fas erat, ut ii qui docerent , nullum sibi ad eam rem tempus ipfi feponerent , fed eodem tempore e discentibus fato tisfacerent, es consulenti biss . Ac denique in Bruro LXXXIX. Ego autem , juriscivilis ftudio, multum opera dabam Q. Scavole, P. F. qui quamquam nemini fe ad docendum dabat, tamen consulentibus refpondendo, studiofos audiendi docebat. Ex quibus patet, usu inagis atque exercitatione, quam doctrina, veteres ad tantam de jure respondendi facultatem adspirasse.

XLIV. Sub Christianis Imperatoribus pu- XLIV. blica Romæ schola floruit, jurisprudentiæ et- Scholajuiam ftudiis consecrata, de qua infra dicemus ridicako. Lib. 1. Tito-XXV. n. XX. fequ. Docuerunc in ea schola jureconfulti vel Anteceffores duo , tempore Theodosii junioris. L. un. C. Theod. de Stud. lib. urb. Rom. Conft. antea tamen eodem instituto, quo veteres erant ufi, juvenes dorni habuiffe videntur Papinianus, de cujus discipu

lis

mana

.

B 4

« PreviousContinue »