Page images
PDF
EPUB

adpellarit? Cui Cicero: Ego mehercule den Gas
roni don omnibus municipibus duas ese cenfeopa-
xrins: unam natura , alteram civitatis: ut ille
Caro, quum efl'er Tusculi natus, in populi Rom.
civitatem fufceptus eft. Itaque quum ortu Tusci-
lanus effet, civitate Romanus, habuit alteram
loci patriam , alteram juris. Et quibusdam in-
terjectis: sic nos do eam patriam ducimus , ube
nari, de illam, qua excepti fumus. Sed neceffe
eft , charitate cam praftare, quit reip. nomen uni
verfa civitatis eft : pro qua mori ego cui nos toros
dedere, do in qua noftra omnin ponere de quafi
consecrare debemus. Dulcis autem non multo fem
Cus eft ea, qua genuit , quam illa, que excepit.
Itaque hanc meam efe patriam , prorsus nun-
quam negabo, dum illa fit MAJOR, doo hac
in ea contineatur. Hinc fæpe fiebat, ut unus
idemque & Romæ & in municipio fuo fuimos
honores gereret. Ita Milo, dum jan Roma
consulatum petebat, Dictator erat Lanuvii in
patria naturali. Cicero pro Milone XXXVII. Er
Ciceronis filius Ædilis apud municipes fuos
Arpinates patris voluntate factus est, tefte eo-
dem Cicerone Epift. ad Fam. XIII, 11. Immo
ipse Hadrianus jam Imperator veteri ritu in
patria sua Quinquennalem se creari pallusek.
Spartian. vit. Hadr. XX. Inter municipes tamen
& cives ingenuos aliquain fuifle privati juris
varietatem, paullo post docebimus.

VI. Poftea, ubi major paullatim dignatio vi. Hinc Romanæ civitatis elle coepic; jus civitatis par- potroci cius dari , & vix cum quibusdam Latii populis vitate

donati vel ad augendam rem Romanam, vel honoris caulla communicari coepit. Liv. VIII, 13. do 14. ni quida

MB

Ejus

eodem jure,

[ocr errors]

etiã Lati

fed non

Ejus beneficii Latinorum populis ac Hernicis dati primus auctor Sp. Caflius tertium Consul circa annum U.C. CCLXVII. Dionys. Hal. VIII.p.538. fequ. Aft quum consul ille popularis & de adfcctata tyrannide fufpectus , cam late hoc populi. Romani beneficium interpretaretur , ut Latinis. & Hernicis cum jure civitatis etiam jus fuffragii datum contenderet; folebant deinde. Romani jus civitatis ita dare, ut pro diverso focioruin in populun Roina. 1 num ftudio, modo jus fuffragii fimul concederent , modo illud difertis verbis exciperent. Primi fine jure fuffragii civitatem acceperunt Cærites. (6) Strabo Georg. V. p. 222. Gell. Nolt. Artic. XVI, 13. Mox & Campanis equitibus, Fundanis & Formianis caden lege data civitatis jura. Liv. VIII, 14. nec non Acerranis, Liv. VIII, 17. Anagninis , Liv. IV, 43. aliisque pluribus , de quibus accurate Ez. Spanhem. Orb. Rom. Exerc. 1, 1. 8.p. 16. fequ. Contra eå Lanuvini, Aricini , Noinentani, Pedani aliique in civitatem ita accepti sunt, ut &jure ferendi sufragii, & capiendi in urbe muneris gauderent: unde & ejusmodi oppida veluti xar's EoX MUNICIPIA, dicta, ut docer Ulpian. L. 1. §. 1. D. de municip.

VII.

(6) Inde factum ut Censores eos , quos suf

fragii jure privabant, in Caritum tabulas referre dicerentur. Gell.l... Alcon. Pædian. in Cicer. Divinat, p. 1759. De his intelligendus Horatius Epift. i. 6. 7. 62.

Carites cera
Digni, remigium vitiofum Itacenfis Ulyffis,

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

quoque

quem aa

cet

VII. Invaluit præterea , ut etiam a jure vir. Qui Latii via pateret ad jura civitatis iis omni- inLatinis bus, qui in patria , Latio donata, magistra- çivitati. tus gesserant . Appian. de Bello Civil. Il. P: gikratus 443. Strabo' iv. p. 187. Quod jus Trajani gefierant, adhuc ævo valuit , ut patet ex verbis Pli- fiebant

cives nii Paneg. XXXVII. His quoque, quibus per La tium civitas Romana patuisset.

VIII. Poftremis reipublicæ temporibus la- VIII. CH tius paulatim diffusum est illud Romanæ ci- vitatem vitatis beneficium. Quum enim paullo ante quibufdam tantum Latii urbibus jus civitatis bant Lx Romanæ summi beneficii loco concederetur ; tini, si lata deinde lex eft, ut e sociis ac Lacini no- mi relia minis promiscue, qui ftirpem ex se domi re- quiflent , liquerant, cives Romani fierent. Liv. XLI, 8. aut aliAccessit altera lex anno 1CLXIII. a Servilio culaffene Glaucia, de repetundis lata , ut Latinis ef- repetuilset jus civitatis consequendæ in illius civis darum. seu senatoris locum , qui accufatus ab iis repetundarum, a Romanis fuisset damnatus. Cicero pro Balbo XXIV. IX. Primus L. Julius Cæsar , (coccisio

jam

omnibus, (c) Non leviter ergo errat editor Ciceronis

orationum Parisiensis novissimus , qui hanc
legem Juliam lacam pucar a Sex. Julio Cx-
sare, Consule A. U. C. DCLXII. Mulcoque
gravior error eft Ant. Augustini , de Leg. Og
SC. pag: 120. T. 1. Thef. Ant Rom. qui Cæfa.
rem Dictatorem hujus legis auctorem fin-
gic . Sex. Julio Cæfari tribuere videtur Ap-
pianus de Bello civ. I. p. 379. Sed quum Sex.
Julius Cæsar anno. U. C. DLXIII. cum L.
Marcio Philippo ; L. Julius Cæsar vero anno le-

quen

[ocr errors]

M 3

IX. Civi tas cum

[ocr errors]
[ocr errors]

Latinis & jam ut videtur, collega P. Rutilo Lupo anno Italis cã. U. C.10 CLXI. Iata lege Julia, civitatem sociis municata ac Latini noininis dedit, qui flagrante bello begibus

Italico in fide manserant. Appian. Bello Civ. Julia * Plexia , d. p. 379. Cicero pro Balbo XII. Vell. Paterc. II.

16. 17. Postea confecto tristi bello fociali, vel anno U.C.15 CLxv. Cn. Pompejo Strabone & L. Porcio Catone confulibus , ut patet ex Afcon. Pædian. ad Orat. Cic. proc. Cornel. vel Sequente anno l3 CLXVI. L. Cornelio Sulla & Q. Pompejo Rufo Coff. (d) lara lege Plotia a M. Plautio Silvano & C. Papirio Carbone Tribunis plebis, civitas communicata cum omnibus fociis Latini nominis , immo & peregrinis illis , qui fæderatis civitatibus adfcripti fuissent, fi tum quum lex ferebatur, in Italia domicilium babuiffent , dom fi fexaginta diebus apud Pratorem effent profefli. Cicero pro Archia Poeta VII. Poftremi arma posuerant Lucani & Samnites, fed & hos tamen civitate donari placuit A. V. C. ID CLXX. Flor. Epit. Liv. LXXXIV. ex quo loco etiam constat , novis his civi. bus per universam Italian jus fuffragii fuiffe datum. Et initio quidem in octo novas , id eft , poftremas tribus urbanas conlecti fue"Tant ; Vellej. II, 20. postea in veteres XXX,

poft

quente cum P. Rucilio Lupo consulatum gef. serie : verofimilius elt , hunc legem tuliffe, & quidem , collega Rutilio jam occiso . Unde fimul patet , cur a folo Julio lex noinen acceperit, nulla collegæ fa&a mentione . Vid. Schvvarz. de jur. Ital. S. III. Ezech. Span

hem. Orb. Rom. 1. 1. 13. p. 30. (d) Minime vero fubfequente Cinnæ consulatu,

ut eradic Flor. Epit. Lib. 4XXX.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

polt irritos P. Sulpicii, Tribuni plebis & C.
Marii conatus translati sunt a C. Cinna con-
fule. Appian. de Bello Civ. I. p. 380. Epit. Liv.
xxx. Ex quo tempore æquo per omnia jure usi
funt cives Romani veteres & novi per univer-
sum Latiuin & Italiam, adeo ut & jus petendi
honores habuerint. (Cic. pro Sulla vi.vii. )
& jus census, (Onuphr. Panv. ad faft.conful.
anno lɔCLXVIII. jus facrorum publicorum.
Noris Canotaph. Pif. Diff. 1. cap. 5. p. 72.
Ez. Spanh. Orb. Rom. I, 'I. 13. p. 30.

X. Italia tunc a fupero mari Arimino & X. Paul.
Ancona, feu Rubicone fluvio, ab inferiore

lo post &

Gallis Lucca terminabatur: reliquuin tractum ad Al- Cisalpi. pes usque Galli Cisalpini & Veneti insede- nis civi

tas dara rant. Galli porro in Cispadamos & Transpadanos dividebantur. Priores civitate donati Cispadani , utpote Italiæ propiores. Ez. Spanh. Orb. Rom. 1, 1. 14.p.32. Poftea & Tranfpadani civitatis jura obtinuerunt una cum Veneris . Nam quum antea Latii jus impetrassent a Pompejo Strabone; ( Ascon Pædian. in Ciceron. Pifon. p. 262.) ipsum civitatis jus eis dedit C. Julius Cæsar anno U. C. lɔccyil. Dio Call. Hift. XLI. p. 118. Unde non mirum Galliam hanc Cisalpinam ab eo tempore TOGATAM dici coepiffe . Tam pleno enim jure fuerant civitatis" jura confequuti , ut & ad fuffragia ferenda petendofque honores non minus , ac reliqui cives, adinitterentur. Sueton. Caf. IX. Ez. Spanh. Orb, Rom. 1, 1. 16. p. 39.

XI. Extremis reipublicæ temporibus non xl. Ut & intra Alpes ftetit datæ civitatis Romanæ be- aliis quineficium : fed & cum multis aliis gentibus est gentibus.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

M 4

com

« PreviousContinue »