Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

quem deinde solleinniter manumittebat ein
tor. Quandoquidem vero ex principiis juris
Romani filius semel iterumque manumiffus in

poteftatem patris recidebat; Diony!. Hal. 11, VII) Ad. P: 96.) non poterat non imaginaria ifta vendiditum tio ter repeti. Ubi poftrema fiebat mancipapa&um tio, contractus fiduciæ accedebat , paterque fiduciæ ,

naturalis hæc verba addebät: EGO VERO
HUNC FILIUM MEUM TIBI MANCU.
PO, EA CONDITIONE, UT MIHI RE-
MANCUPES UT INTER BONOS BENE
AGIER OPORTET, NE PROPTER TE
TUAMQUE FIDEM FRAUDER. Cic. de
officiis II, 15. ad famil. Epift. VII, 12. Sigon, de
judic. I, s. Ille contra ftatim, recepto fefter-
tio, filium patri naturali remancipabat. Quod
ideo a Romanis excogitatum fuerat, ut ne, fi
a fiduciario manumitteretur , hic jura patro-
natus retineret, & naturalem patrem heredi-
tate excluderet. Caj. Inft. 1, 6. p. m. 59. Re-
mancipatum ergo fibi filium pater naturalis
denique manumittebat, & quidem ordinario
vindíctæ ritu, additis alapis. Unde emanci-
patio olim μεθ' ύβρεων και βασισμάτων cum in-
juriis & alapis facta dicitur. Novell. LXXXI.
praf. Hofce ritus omnes debemus Cajo in Inst.
1, 6. 3. fed peffime habito ab Apiano, unde
pleraque ex doctorum virorum notis, & ma-
xime Fr. Brumineri victuro opere de lege Cin.

cia , vel emendanda vel fupplenda fuerunt. X. Cire X. Poterant porro trinæ iftæmancipationes cuinftan- vel eodem die, jifdein teftibus, vel interje. por istem- ctis aliquot diebus , aliisque adhibitis testibus scoríum fieri. Paull. Recept. Seni, é, 25.2.

eman

XI. Opus quoque his follemnitatibus ter Xi. Unica repetitis erat duntaxat in emancipatione fi mancipa

tio fuffilii, quum filiæ & nepotes unica tantuin man

ciebat in cipatione patria potestate exirent. Addeba-em

emancitur tainen & hic fiducia de remancipatio- patione ne , ut ne pater naturalis fuccellionem ab filiz & inteitato amitteret . Caj. Inft. ker. Ulpian.

nepotumia Fragm. X, i. XII. Et hæc eft vetus illa ac sollemnis

XII. Ecipatio, quæ, ut aliæ formulæ ac sollemni- mancipa. tates, displicere pofteritati coepit . Quare tio Ana

Italiana . ANASTASIUS Imperator novum invenit emancipandi modum , qui folum Principis rescriptum judici insinuandum exigeret , & omnia tamen veteris emancipationis effecta haberet. L. S. C. de emant. lib. XIII. Deinde JUSTINIANUS, & has

XIII. E. aboliturus ambages , Anaftafianam quidem mancipaemancipationein non fuftulit, sed tamen pa- tio nova tribus permifit, ut ftatim adirent magiftratum . competentem, & coram eo consentiente filio declararent, quod filium fint e poteftate dimiffuri. L. ult. C. de mant. lib. Idque, tefte Harmenopulo, hac fiebat formula : HUNC SUI JURIS ESSE PATIOR, MEAQUE MANU MITTO. Harmenop. Prompt. I, 17. s. Sed pofterioribus his speciebus nomen EMANCIPATIONIS vix quadrare fatis adparet.

XIV. Poftremus modus, quo patria pote- XIV. Diftas folvebatur , erat DIGNITAS. Et quam- gnitas ovis Dionysius Halic. II. p. 96. nullam dignita- lim non tem patria poteftate liberasse contendat ; jam patriam ab antiquiflimis tamen temporibus Flamines potefta

2

[ocr errors]

tema

Dia

Diales & Virgines Vestales patria poteftate liberabantur. Ulpian. Fragm. X, 5. Gell. NoEt. Artic. I, 12. Id quod tamen non tam ob dignitatem, quam ideo porius factum videtur , quia tum Flamines Diales, tum Vestales virgines a pontificibus manu capiebantur. Quum ergo capti ex principiis juris Romani capi. te deminui dicerentur , & hinc jure patriæ potestatis exirent : mirum non est , utrumque etiain hoc facerdotium eam poteftatem solvisse. De ritu capiendi Veftales vid. Dió nys. Halic. II, 68. apud quem, quod obiter moneo verbum apulae Sylburgius parum accurate vertit optandi , quum vertendum fuiffet capiendi. Gell. I, 12. Lipf. de Vesta de Vestal. V. Flaminis Dialis capti meminit Liv. XXVII, 8. ubi conf. Jac. Guther. de veter. jur. Pontif. 1, 32. Quin & uxores Dialium patria poteftate exibant , quod SCto demum restricium tempore. Tiberii . Tacit. Annal.

IV, 16. XV. Jul.

XV. At Justinianus poftea- & Patriciatus Itinianus tamen p. dignitatem immunem elle jussit 2.patrio imP. ex iic perio. L. fin. C. de conful. $.4. Inft. het. Jam voluit Patricios.

ance Justinianum enim patriciatum à patria poteftate non liberafle, idque fruftra ex Caffiodori Var.V1, 2. colligi, contra Vinn. ad §. 4. Inft. h. t. & Bachov. in Disp. ad Treutl. vol. 11. Disp. 2. th. ult. accurate evicit V.C. Reinold. Var. Cap. xix. Cave vero hic intelligas antiquos illos patricios , quos in libera republica plebeiis oppofitos conftat. Conftantinus enim Magnus præcipuos rerum administros vocare folebat patricios , ut fe quasi princis

1

pum patres effe meninissent. Ii ipfos Præfe: &tos Prætorio ordine anteibant , Zofim. Hift. II. 40. nec minor , quam horum in imperio erat auctoritas. Queinadmodum enim Præfeeti proponebant Edicta, quæ deinde iimoun corpus collecta a sér up Xevãy nomine veniebant : ita idem jus erat Patriciis , quorum edicta collecta papaürci dicebantur, ficuti ipsorum principum Belos nomé. Vid. Cujac. Obf. vi, 10. Unde parum accurate Dionyí. Gothofred. in Nomenclatore Grecar. jur. diEtion. ad Harmenopul. p. 447. Pwuaärd 7udrisponezépeluce, constitutiones Romani Imp. Aut potius Commentarius magiftri ad Romani confitutiones, aut certe liber a magistro Romani nomine compositus suisque ritulis diftin&tus , aut potius aliud Paraine', aliud ta uazispo acróufua . Ubi fane dum plures conjecturas repræfentat, a re plane aberrat vir doctiffi

Ceterum & pofteris ca dignitas fumma semper & fplendidiffima visa est. Vid. Cassiodor. Var. VI, 2.

XVI. Idem beneficium deinde Justinianus XVI. Epicum Episcopis, quin & cum aliis, qui inagi- scopos. stratuum honoratiorum dignitate pollerent , veluti cum Confulibus , Confularibus , PrefeLiis Pretorio, de Urbi, Magiftris militum dom paironis fisci communicavit. Novell. LXXXI.

XVII. Accedebant quædam caulle ob xvII. De quas parentes etiam inviti cogerentur libe- cauffis : ros e potestate dimittere , de quibus palli.n di necer. jureconsulti. Conf. Thomas. Disert. de ufu Lariis, pract. hujus tit. 1, 15. 16. quæ nos diximus in Elem. Jur, Civ. Ş. 198.

TIT. XIII. USQUE AD XV. ET XVII.

USQUE AD XX.

De Tutelis Testamentaria, Legitimi,

Fiduciaria , Dativa.

[ocr errors]

SEE

Equitur tertia personaruin divifio , aut

subdivifio potius personarum fui juris . Harum erim quadam in TUTELA, alia in CURATIONE funt, quadam NEUTRO JURE renentur. Princ, lift. ko to Ipfa rutela curaque eorum , qui per ætatem vel imbecillitatem incellectus fe ipfi defendere nequeunt , est juris gentiun , & hinc apud omnes peræque gentes recepta . Vid. Sel. den. de uxore Ebr. II, 3. Puftend. Jur. Nat. do Gent. W, 4. Sed Romani in multis a fimplicirate ifta juris naturalis deflexerunt. Unde apud eos alia tutela IMPUBERUM alia curatio MINORUM aliorumque , qui rebus fuis ipfi fupereffe non poterant, alia tutela FEMINARUM. De omnibus ex anti

quitaribus Romanis nonnulla monenda.. TIT.XII.

1. TUTELA IMPUBERUM tam antiqua 1. Tutela eft, ut & fub Regibus ejus exemplum reRomæ an

Ancum eniin Marcium filiis tu. torem dedifle L. Tarquinium Priscum , adparet ex Liv. I, 46. Quum ergo Tarquinius nec agnatus fuerit , nec eo tempore leges de tutela dativa exstarent , adeoque ea tutela procul dubio teftainentaria fuerit ; fequitur, ut hæc fit reliquis antiquior.

II. Cer

tiguili- periamus

202.

« PreviousContinue »