Page images
PDF
EPUB

rizon. Animadv. Hift. cap. 111. p. 125. Deinde ne pro monstro eilet patrem filio vel natu minorem vel æqualem effe, fed adoptio naturain imitaretur ; merito disquirebatur , an adoptaturus faltim plena pubertate filium antecederet. L. 40. S. 1. D. de adopt. Et hinc veteres rident adoptionem Alexandri Imp. ab Elagabalo factam, quum ille duodecim, hic quatuordecim circiter annorum effet . Herodian. Hift. V, 7. Præcipue autem providendum fibi existimabant , ne adoptio vel arrogatio filio effet exitio, aut ei aliquid adferret detrimenti . Et inde est, quod tutori fas non effet, pupillum arrogare, L. 17. pr. D. eod. nifi quod cognati a tutore propinquo L. 17. §. 1. D. eod. & privigni a tutore vitrico ex rescripto Antonini Pii poffent arrogari. L. 32. S. 1. D. eod. Exemplum Voconii Romani a vitrico adoptati eft apud Plin. Epift. X, 3. Eundem tainen vitricum & tutorem fuifse privigni fui, quod suspicatur Cujac. Obs. II, 38. ex ifto quidem loco non conftat.

IX. Quum vero ii tantum arrogarentur , IX. Que. qui fui juris erant ; oportebat eos ipios aucto- ftiones res fieri. Gell. l. c. Interrogabatur ergo is, qui

patri & arrogabat, vellet ne eum, quem adoptaturus policz? esset, juftum fibi filium esse? & viciffim is, qui arrogabatur, an id fieri pateretur auctorque esset ? L. 2. D. de adopr. Formulam prodir Cicero pro domo XXIX. Credo enim quamquam in illa adoptione legitime fa&tum eft nihil, tamen te efeinterrogatum: AUCTORNE ESSES UT IN TE P. FONTEJUS VITÆ NECISQUE POTESTATEM HA

BE.

filio pro.

lata

BERET , UTI IN FILIO : Neque tainen has interrogationes & refponfiones ftipula

tiones fuiffe, recte notat Cujac. Obf. 1X, 37. X. Roga. X. Cauffa cognita, in comitiis curiatis sepopulum quebatur folleinnis rogatio : VELITIS JU.

BEATIS, QUIRITES, UTI L. VALERIUS
L. TITIO TAM JURE LEGEQUE FILIUS
SIBI SIET, QUAM SI EX EO PATRE
MATREOUE FAMILIAS EJUS NATUS
ESSET : UTIQUE EI VITÆ NECISQUE
IN EO POTESTAS SIET : HÆC ITA,
UTI DIXI, ITA VOS QUIRITES, RO-
GO. Gell. Nołt. Atr. V, 19. Hinc annuente
populo & XXX. curiis in suffragia millis ita.
jubentibus perfecta erat abrogatio . Cic. pro

domo ibid. XI. Efe. XI. Arrogati ergo tam jure legeque filii &a arro: erant ejus, qui adoptaverat, ac fi ex eo patre gationis

matreque familias ejus essent nati. Hinc arrogati æque ac adoptivi fiebant agnati ratione fainiliæ adoptantis , non tamen cognati ejus uxori. L.13.pr. D. de adopta Quare adoptionem fequebatur hereditas nominis , pecuniæ , facrorum , tefte Cicerone pro domo XII. ubi exagitatur Clodius a Fontejo adoptatus, quod in ea adoptione nihil legitime factum fit, fiquidem neque Fontejus esset, quod effe debebat,

nce que Clodius patris adoptivi heres, neque amisis servis paternis in adoptiva pervenerit. Immo, quemadmodum patricii, adoptati a plebejis ad plebem transibant ; ita plebeji , adoptati a patriciis, horum consequebantur nobilitatem ac privilegia. Quod tametfi neget

Jo. Corasius a L. 35. D. de adopt, samen demonftratur exem

plo

[ocr errors]

plo Cn. Cornelii Cofli, qui ex Licinia, ple-
bejà familia, adoptatus in patriciam Corne-
liam, Tribunus militum consulari poteftate
fuit, ad quain dignitatem anno demum sequen-
te plebeiis via paluit, tefte Livio V, 12. De-
monftratur idem exemplo Liviæ, quam Taci-
tus Annal. V, 1. NOBILITATIS per Clau-
diam familiam & ADOPTIONE Liviorum
Juliorumque clariffima fuisse ait, & Augufti,
de
quo

Ovidius Faft. IV. v. 21.
Hic ad te magna defcendit origine menfis,
Et fir , ADOPTIVA NOBILITATE

Tuus.'
Conf. Huber. Digreff. Juftin. II, 24. Jac. Perio
zon. Differt. ad Constit. divin. Deus. XXV, 5.6.
p. 83. seq.& Comm. Rostrum ad L. Pap. Lib. II.
cap. 1. p. 113.

XII. Et hinc facile reddi poterit ratio, I) XII. Cur cur foli cives Romani arrogare potuerint? Soli quidam enim participes erant comitiorum. II ) Cur nec atrocælibes arrogare nequiverint? Erant enim arro-arrogari gatio in folatium orborum, non cælibum, in- potue. venta. Cic. pro domo cap. XIII. L. 15. 9. 2. D. de rint? adopt. III) Cur senibus tantum fexaginta minimum annorum arrogare licuerit d. L. 15. S. 2. D. de adopt. Sperari enim antehac poterat proles IV) Cur nec muti & surdi arrogarent; nec V) feminæ ?' neque enim illi jure comitiorum gaudebant: & feminæ præterea neminem poterant habere in poteftate. Quare parum legibus consentanea erat adoptio Candidiani, de qua La . Etant, de Mort, Persequut. Cap. L. idem Candidianum, quem Valeria , ex concubina genitum ob fterilitarem Adopraverat, necari juffit. Sed Hein, Ant. Rom, T.I. H

quid

quid fibi non permittebant ejus ævi principes? VI. Cur porro nec pupillus , nec femina, nec peregrinus, necmutus vel furdus arrogari potuerint? Pupilli enim ipfi auctores fieri non poto erant, cum reliquis nulla erat comitiorum communio. Gell. Nott. Att. V, 19. VII.) Cur denique adrogatio Romæ tantum fieri potuerit ? Ulp. Frag. VIII, 4. Romæ enim , non alibi,

curiata comitia haberi potuerant. Liv. V, 52. XIII.Quã XIII. Hæc arrogatio, per populum in codiu vetus mitiis facta , satis diu, id eft, ftante libera repu. gəndiriblica obtinuit. Nam ita fua memoria a Cn. tus obei. Aufidio Orestein, a M.Pupio Pisonein, a P.Fonnuerit?

tejo Clodium arrogatum fcribit Cic. pro Domo cap. XIII. Quin & Auguftus Agrippam & Tiberium adoptavit in foro lege cutiata. Suet. Aug. LXV. Et Neronis adoptionem , quam vis Patres censuerint , populus tamen, (lege procul dubio curiata, juflit. Tacit. Ann. XII, 25. Poftea Imperatores , legibus quippe soluti , veteres adrogationis ritus fæpius neglexerunt. (Vid. Tacit. Hift. 1, 14. 17. Spartian, in Hadr, III, IV, XXIV. in Æl.Ver. III. Jul. Capitolin. Antonin. Iv.) Mansit tamen ad Galbam usque vetus follemnitas inter privatos. Hinc Galba: Si te privatus, lege curinta, apud Pontifices, m

moris eft, adoptarem. Tacit. Hift. I, 15. XIV. Ad

XIV. Hæc de arrogatione. Quum vero hic optio Ario adoptandi modus ad homines tantum fui juris da cur & pertineret; inventa & alia actio legis, qua libequando ri , in facris paternis conftituti , cujuscuminventa?

que sexus & ætatis, in aliam familiam transirent, isque modus dictus ADOPTIO sensu ftrictiore. Eum jam in libera republica obti

nu

nuiffe , conftat ex Cicerone de Finib. 1,7. Valer Max.VII, 7. 2. Dione Caff. XXXIX.p.98.

XV. Erat hæc adoptio a&tio legis , & hinc in: XV. Adter præsentes , adhibitis cetcis follemnitatibus, ritus per peragenda apud Prætorem aut Prælidem, (a) as &ʻli

H 2

aut

bram ( a ) A principibus , quos multa fibi in arrógationibus indulásse probat Dodvvell. præle&t. XVIII. ud Spartian p. 53. & domi adoptari poterat per zs & libram . Suet. Aug. LXIV. Cajum es Lucium adopsavis DOMI, per ese liberam, em toś à pain Agrippa, Fortaffis & privatis idem licebat , fi ad cos venire vellent Magistratus Adoptio enim erat a&us voluntariæ jurisdi&ionis, quales actus nec cribunal , nec locum certum requirunt. L. 36. pr. D. de adoption. Et tunc adoptionis sollemnitas aut in cubiculo aur in atrio, coram lecto geniali perficiebatur: Quod patet ex loco Plin. Paneg. Tit. Itaque non tua in CUBICULO, fed in templo: nec ante GENIALEM TORUM, fed ante pulvinar Jovis optimi maximi, adoptio peracta eft. Erant vero geniales le&i, qui in nuptiis fternebantur in honorem genii, unde & geniales adpellati. Feftus voce genialis p. 293. Et hinc etiam lectii adverfi dicebantur, quia in acrio ex adverso januz erant collocati .Lipf. Elect. 1. 17. Scaliger ad Feft. vote Furus po 143. Torrent. ad Hor. Epift. 1, 4. v. 37. Non tamen inde collegerim ego,

in adoptione matremfamilias partum fimulaffe , qualem ritum inter, barbaros tece pruim fuiffe , docer locus Diod. Sic. Bibliothe IV.40. Illam adoptionem ( Herculis ) hoc modo fa. &am perhibent. Jano, lectum ingreffa, Hercu Lem corpori fuo admotum, mi verum imitaretur partum, subter vestes ad terram demifit, quem in hoc usque tempur adoptionis ritum BARBARI obfervant. Exemplum ejusmodi adoptionis obfervare mihi videor Genef. xxx, 3. ubi ado

« PreviousContinue »