Page images
PDF
EPUB

accurate enucleaviinus in Com. ad L.Jul.co Pap. Lib. II. Cap. IV. Aliud ejusdem generis exemplum eft apud Reinef. inf.clas. ix, 4. Poftea vulgo quæfiti spurii dici coeperunt.

XX. Erant illegitimi quatuor generum • xx. IlleAlii enim naturales ex concubina vel vidua gitimo. aut virgine stuprata ; alii fpurii ex mererri- rum di.

versa ge. te; alii ex adultera ; alii denique ex incestuo- nera. fis amplexibus fuerunt nati. Franc. Hotoman. de fpur, doo legitim. II, p. 474. XXI. Nulli horum erant infames, aft levis

XXI. An tamen notæ macula fpurios adspergebat vul- fpurii ingus, multoque magis adulterinos & ince- fames

vel levis Huofos , faltim poftremis teinporibus reip. Vid. Zach. Hub. Caff. enud. Jueft. 3. S. 8. cula no. Naturales participes quidem erant omnium tati? jurium , honorumque capaces , ceu contra Jac. Gothofredum luculenter oftendit Thomaf. de ufu pra£t. doctrins Inft. de legitim. I, 3.7. 3. feq. & ex inscriptione paullo ante adlata patet, in qua c. Mamercius Januarius, quamvis S. P. FILIUS tamen in colonia fua Quaftor, Ædilis, Pretor, ó Duumvir Quinquennalis iterum fuisse dicitur: juribus tamen agnationis (a) carebant, neque sub patria potestate

erant ,

notz ma

(a) Unde nec gentile patris nomen ferebant spurii,

ut contra Robertelli Emend. I, 20. re&e ostendic Car. Sigon. Emendat. 11,7. Sane tamquam lingulare quid de Cæfare refere Suecon. Jul.Lil. quod natum e Cleopatra filium adpellari nomi ne fuo pall us fit. Alt Dio Cad. 1. p.497. addit inter alia, quæ O&avianus Cæsar objecerit Antonio , eciam hoc fuilfe maxime άσι Καισαρίωνα επωνόμαζαν έτω, καλ ς π τε

xa các

erant, tanquam legitimo parente destituti

Franc. Hotom. loc. 3. Strauch. Exerc. IV, 3.
XXII. Le XXII. Quum ergo vetere jure Romano
gitimatio: nulla eflet legis actio prodita, qua illegitimi
inveata? liberi in patriam potestatem redacti , jurium

iftorum agnationis fierent participes, nisi ar-
rogatio, in qua ipfos illegitimos auctores fie-
ri oportebat ; Herald. obs. ad jus Att. Rom.
VI, 10. fæculo demum quarto ineunte inven-
fa eit legitimatio. (b) Quod tamen benefi-
cium non ad omnes in universum spurios ,
sed natos tantuin e concubinis pertinebat .

Huber. Prelelt. aut Inft. h, t. p. 28.
XXIII. XXIII. Et primus quidem Constantinus M.
Conftan. Imp. invenit legitimationein I) PER SUB-
tinus M.

SE-
au&or le-
gitima.
tionis I )

xeira pos góros ánge , quod Cæfarionis nomen filio

Cleopatra indidiffet , eum in Cæfarisgenus requens ma tuliffet. Interim quamvis aliquando cognomen trimoniú.

patris adoptarane Alii naturales, uti paullo an-
te Janwarius, nomen tamen gencile a matre
mutuabant. Ita Mamercius Januarius dictus 2
nomine matris Mamerçiæ Graptæ, & a cogno-
mine patris P. Paccii Januarii. Similia exempla
ex Grut. Infc.2.p.DCXVI, 9.&p.DCLXXXIV.
adduximus in comment, ad L.jul.& Pap. Lib.
II.cap. IV. p. 179. Sequ. Ad spurios autem hæc
non pertinere vel inde patet , quod eorum in-

certum est parer.
(6) Non ergo legirimatio eft a&us legitimus, ut

re&te oftendit Ulr. Huber. Digress. II, 12. Nec
ante Conftantinum Romæ recepta , quamvis
viri do&ti id colligant ex L. ult. D. de adopt.
L. 57. S. 1. D. de rit, nupt. Nam ut prior lex,
vel ipfa reste rubrica, de arrogatione loquitur:
ita posterior erar lege solucio, vel privilegium ,
quod ad exemplum non trahebatur.

[ocr errors]

per subse.

SEQUENS MATRIMONIUM. Meminit ejus
Constitutionis Zeno Imp. L. S.C. de natur. lib.

Justinianus Nov. LXXXIX. princ. Sed quuin ipsa non tulerit ætatein ; obscura nobis est legislatoris fententia. Id faltim certum, non voluisse Constantinum M. constitutionem suam ad eos , qui in pofterum ex concubinis nascituri efsent , porrigi , sed eum ante illain conftitutionem natis duntaxat id beneficium indullisse, non alio confilio , quam ut parentes, in concubinatu viventes , hoc privilegio pelliceret ad justum ineunduin matrimonium , adeoque his cuniculis concubinatuin subruerer. Vid. Def. Herald. Rer. Quprid. 1. 4. 2. & quæ nos disseruimus in Comm. ad L. Jul. do Pap. Lib. II. Cap.7. p. 173. fequ.

XXIV. Deinde & Theodofius Junior addi. XXIV. dit legitimationem II ) PER OBLATIO- Theodo.

fius invé. NEM CURIÆ. L. 3. 4.C. de nat. lib. Quum tor legiti. enim adeo oinnes abhorrerent a decurionum mationis munere ,

ut jam Trajani teinporibus multi II) per inviti fierent decuriones, Plin. Epift. X. 114. nem Chlo & fæpe Christiani poenæ loco curiis addice. rix. rentur; Barn. Brisson. Antiqu. IV, 18. & hinc, aufugientibus decurionibus curiæ pænæ exhaustæ essent; Jac. Gothofr. ad Tit. C. Theod. de decur. privilegio alliciendi videbantur hcmines ad id munus eo lubentius fufcipien. dum. Hinc conftitutione caurum, ut fi quis curiæ offerret filiun vel filiain naturalem, ita ut ille in ordinem decurionuin aliquando recipi le pateretur , hæc decurioni nuberet; eo ipfo illi non amplius naturales, sed legitimati haberentur. Inrerim foli patri hi fien

bant

bant liberi, non agnatis reliquis agnati L.9. C. de natur. lib. In caussam tanti decurionatus odii acutc, ut folet, inquirit Thomat. dif. alleg. 1, 8. p. 21. seq. ubi folide oftendit, homines voluptate , ambitione & avaritia in transversum actos, dignitatibus aulicis, militiæque palatinæ & ordinibus facris, quan muneribus ejusmodi, laboriofis , & ob onera curiarum, fumtusque, in spectacula impendendos non admodum pinguibus, inhiare maluiffe. Jam id addo, non putandum effe, curise oblatos confeftim factos esse decuriones. Sed Curiæ adscribebantur , eique serviebant periculo fuaruin facultatum. L. 4. C. de nat. like L. 50. L.55. L. 64. C. de decur. Hinc ncc militiæ nomen dire, nec ruri extra munici. pium vivere poterant, curiæ quippe , tarquain glebæ , adscripti, L. 17. C. eod. L. un. C. fi curial, relilt.civ. Quæ omnia luculenter oftendit v. C. Ern. Merill. obf. VII, 26. p. 109,

Quum itaque curiæ oblati quodammodo effent adscriptitiæ conditionis, nec alterius iis effet spes honoris, quam decurionatus, fane parum lucrosi; non profecto mirandum , tam paucis salivain movifle splendidam illam curialium miseriam, ut & liberi illegitimi privilegio effent alliciendi ad suscipiendum aliquando decurionatum.

XXV. Sequentes Imperatores duo ifta lenoris A- gitimationis genera aliquandiu retinuerunt , & Julii variiicue legibus explicarunt. Sic Zeno Imnian

pcrator fauxit, ut fi pater, nulla legitima fobole congiru tioner de alia uperftite, concubinam uxorem duxerit, liprimo beri utriusque fexus poft nuptias in patria po

teftagitimana

XXV. Ze

modo le

reftate constituerentur, & live soli, five cun fratribus poftea natis patri ex testamento vel ab inteftato fuccederent. Attamen eam constitutionem ipfe quoque exemplo Conftantini valere tantum valuit ratione liberorum ante hanc legem ex concubinis ingenuis natorum; eos vero, qui poftea ex concubinatu prodituri effent, tanti beneficii noluit efle participes. L. 5. C. de natur. lib. Liberalior Anastasius cum oinnibus etiam poftea nascituris hoc beneficium communicayit, L. 6. C. eod. Id denuo restringit Juftinus Imp. L. 7.C. eod. sed postea suo more iterum latius extendit JuItinianus L. 10. do 11. C. eod. conf. §. 2. Inft. de hered.que ab inteft. Novell. XII, 4, XVIII, 11, LXXIV. Quamvis vero his fere onnibus locis Justinianus exigat inftrumenta dotalia vel nuptialia ; ea tamen non ad fubftantiam hujus legitimationis pertinere , fed pro eorum Temporum conditione tantum fignum fuisse legitimi connubii , jam alio loco oftendi

& jam pridem demonstravit Cujac. obs. XIII, 4,

XXVI. Eodem modo & alterum legiti- XXVI. mandi modum peri oblationein curiæ variis Authe. constitutionibus illuftrarunt Imperatores : e. mii & jugr. Leo Anthemius. L. 4. Cod. de natur. lib.

Itiniani

Constitui. & Justinianus L. 9. Cod. eod. Nov. LXXXIX. tiones de cap. 11. feq.

modo se. XXVII. Accessit tertius modus legitiman- xxvii.

cundo. di III) per arrogationem , ab Anastalio inven- Legititus L. 6.C. de rat. lib. Qaum enim naturales matio, liberi non effent in patria poteftate , fed fui ju- arroga sis; poterant profecto a parente naturali arro- tionem

gari.

Qafio.

[ocr errors]
[ocr errors]

inventa ab Ana

« PreviousContinue »