Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

PROBATIONES. (a) Capuc hoc a superiore proximum fuille

cum res ipfa, cum Paulli fragmenta ad capuc

fequens adferenda docent. (b) Etiam minori XX. annis. L. 27. de manum.

teft. Quid 6 , qui folvendo est, neceffarium heredem inftituat, & is abftinear

an libertates debentur? L. 32.ff.de manum.teft. (c) Licet minorem XXX. annis: Ulpian. Fragm.

1, 14.cijamfi in ea caufla lit, ut dedicicius fieri deberet. Ulp. ibid. Heres enim esse non poffet, nifi juftam consequutus libertarem. Aliud dicendum, fi impedimentum non ex lege Ælia Sencia fit, sed ex alia lege, SCo vel confticu

tione Principis. L. 83.pr.de her. inft.
(d) Quid fi obæratus fervum heredem neceffa-

rium infticuerit, eique fubfticueric tamen libe-
rum hominem ? L. 57.ff.de her. inft.
CA P.

IX. (a)
Quid fi in fraudem Credirorum plures

Manumiffi.

S1. DUO. PLURESVE. EX. SADEM. CA VSS A. HER EDES. SCRIPTI. ERUNT. YTI. QUISQUE. PRIMUS. SCRITT OS. ERIT. liber & HBRES. ESTO. (b)

PROBATIONES. (a) Legitima hæc fuiffe hujus capitis verba ad

paret ex L. 60. ff. de her. int. SCo vero ad hanc legem fa&i meminit L. 83. $. 1. eod. (b) Quid fi duo Apollonii instituci: L. 42. ff.

eod. PAULL. Lib. l. 1.43. cod. Quid li primo loco servum cum libertate instituerit , & euin substiruerit , cui libertas debebatur ex fideicommisso ? PAULL. L. Ii L. 55. ff. eod.

CAP. X.

CA P. X. (@)
De Servo in fraudem Fæneratorum

Manumif..

In fraudem fæneratorum manumiffus, tam. etfi in libertate moreretur, libertatem tamen juftam ne consequiror , (b) (a) Hujus capitis folus meminit Au&or Fragm.

Vet. Jureconfulti S. 16. Obftat enim Libertati Lex Ælia Sentia,qua vetat fervum fæneratorum caufsa manumiffum, civem Rom. fieri; fed Latinum. Nih itaque dicere malimus, auctorem hujus fra. gmenti jus omnibus nocum plane ignorafle ; dicendum sane erit, Legem Æliam Senciam diftinxiffe , in creditorum fraudem quis manumisfus fit, an in fraudem fæneratorum, in quorum odium lex passa eft fervum in corum fraudem

manumissum in libertate morari. (b) Atqui Latinum factum esse ait Au&or frage

menci. Fa&us omnino, fed demum ex L. junia Yorbana , quæ

omnes Lacinos fecit , quos justam libertatem consequi non patiebatur L. Ælia Seng sia, videantur , quæ notavimus ad Cap. III.

С А Р. XI. (a)

De Mercede Manumiffionis. Si quis eum eamve , quem quumve manya misurus eft, ad mercedem manumiffionis prae ftandam obligaverar , (b) juribus patronatus privaror.

PROBATIONES. (2) Hactenus de manumitrendis & manumissori

bus . Jam de prohibicis manumittendi conditionibus, de quibus PAULLUM Libro Com mens, II. egisse, Pacet ex L. 6. ff. de jur. pasr.

Cetc.

aut in

Ceterum sententiam capitis servar L. ult. ff. qui com a quib. manum. (6) Non ergo prohibet Lex mercedem a liberto capere, sed eum obligare, L. ult. S. 1. qui en a quib. manum. Nec hæc prohibitio pertinet ad fpeciem fi patronus fibi operas centum, singulas quinos aurcos ftipulatus fit. PAULL. Lib. II. L. 6. S. 1.ff. dejur. patr. CA P.

XII. (a) De jurejurando libertorum de liberis non

tollendis. Qui libertum, ut ne uxorem ducat, (b) vel libertam, ne nabar, libero sve rollat , (c) jurejurando adiget , (d) is quoque juribus patro. natus privator. (e)

PROBATIONES. (2) De hoc quoque capite egit PAULL. Lib.11. L. 6. ff. de jure patron. Ejus autem sententiam

habes in L. 15. ff. eod. (b) Nec tamen incidit in legem patronas , qui ca.

ftratum jurare coegit, se uxorem non du&urum . PAULL. L. II. L. 6. 9.2. eod. Incidit aurem, qui adegit , ne intra certum cempus liberos collat, neve aliam uxorem ducat , quam de qua patronus senserit , vel non nifi collibercam , aut patrono cognatam . L. 3.S.S. de fuis & legit. hered. (c) Quid li patronus libertam adegerit , ut fibi nuberec? PAULL. L. II. 1.6. S. ult. de jur. patr. vel ne illicice nuberet ? L. 3. 9.5. de fuis en leg.her, vel ne ea liberis impuberibus nuberec ? L. 31. qui & a quib, man. Nullo horum cafuung patronus jure suo excidit, Ac excidic ille o mnino , qui ipse non du&urus, adegit tamen libercam, ne alii quam fibi nuberet, PAULL.

Lib. II. 1.6. S. 2. de jur. patr. (d) Itcm qui jusjurandum non prohibet. Exem

plum vide apud PAULL. Lib. 11. L. 6. 9. 2. cod. (6) Immo & liberi sjus L. 15. cod. Unde nec ad

[ocr errors]

ad parro

[ocr errors]

legitimam hereditatem admittuntur. L. 3.5.9.
de fuis o leg. her. Interim tamen salva per
hanc legem mansit jurisjurandi religio. Verum
jurisjurandi etiain hujusmodi gratiam libertis
libertabusque fecit Lex Julia & Papia Poppza.
PAULL. Lib. II. L. 6. 5. 4. de jur. patr. Dixi-
mus ea de re plenius in Comment, ad L.Jubo
Pap. Lib. II. cap. XVI.

CA P. XIII. (a)
De eo quod in fraudem patroni faftum .

si quid dolo malo liberti fa&tum erit, (b) quo
minus, quam pars debita bonorum
num ejusve liberos perveniat, id quod in frause
dem legis faltum erit , nullum efto , quod in
fraudem parroni, revocator. (c)

PROBATIONES. 6) Egit de hoc capite PAULLUS Lib. II.

L. II. fi quid in fraud. patr. Sequitur itaque ultima pars legis de patronorum libertorumque

officiis . (b) Noneft dolus, fipatronus confentit. PAULL.

Lib. III, L. 11. eod. nec li libertus docem dat fi. lix. L. 1. §. 10. eod. nec, li vivus amicis bene merentibus donavit. L. 9. cod. Alias nihil in. terest, quocunque modo fraus legi fa&a. L. 4.

pr. L. 1. $. 1. 3. S. 13. 18. feq. eod. (c) Quid l , quod in fraudem patroni aliena

tum, non exstet ? L. ult. cod. Quid vero interfit inter alienare in fraudem legis , & patroni , fuse PAULLUS explicaffe vid. Lib. III, eoque refero L. 17. qui & a quib. man. L. 66. de V.S.

CA P. XIV. (a)

De lib ertis ingratis. Quem libertum libertamve patronus (b) ingra ram effe convincet , is in lautumias detur. (c)

PRO.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

F 3

[ocr errors]

XV.

PROBATIONES.
(a) Egit de hoc capite ULPIAN. Lib. IV. L.

30. qui & a quib. man. Sententiam ejus de-
bemus Dofith. Sentent. Hadr. cap. 3. S. 3. po

862. Conf. Cujac. Obf. X. 33.
(b) Quis accufare poflit vel non poflit libertum

ingratum, fufe docet ULP. Lib. I.L. 30. ff.

qui en a quibus man. L. 20. ff. de V.S.
(c) Dofith.ibid. qui ramen falli videtur dum co.
gnitionem hanc dat o'tdpxe T8 gago pupen's :
quam fuiffe penes Præfe&um urbi paret ex L.
1. S. 10. ff. de off. Præf. urb.

CA P.
De Perroni Officio erga Libertum.
Si quis patronus , fi qua patrona libertum
dibertamve inopem non aler, is eave juribus
patronatus privator. (b)

PROBATIONES.
(a) De capite hoc habes teftimonium Modeftini,

1.6. pr. de agna et al. lib. L. 33. de bon. liberta

(b) d. 1. 6. 33. XIII. AD XIII. Denique observandum , caput legis caput 2 legis Æ

Æliæ Sentiæ de manumissore minore XX. anliz Sennis ( $. V. incaute fuftuliffe Juftinianum , siz pru: argumento ufum fane perquam

ridiculo Aulerit quod libertas fit res inestimabilis. S. 7. Infta Juftinia- ta Inæstimabilis enim non eft ratione domus? mini, sed servi , qui ad illam adfpirat. Conf.

Thomas. Dis de ufu pratta doctr. de impeda
manumil, de S. XXXIX. seza

« PreviousContinue »